LNI Nieuwsflits

NIBC

Gewijzigd beleid kort-zelfstandigen

 

NIBC heeft in haar acceptatiebeleid de volgende wijzigingen doorgevoerd:
 

1.  Voor kort-zelfstandigen (minder dan 36 maanden actief, gerekend vanaf de datum van inschrijving bij de KvK) en

2.  Voor niet-NHG aanvragen zal het berekende toetsinkomen door de rekenexpert worden afgetopt met 10%, wat resulteert in een nieuw toetsinkomen dat voor NIBC geldig is.


Alle aanvragen voor een IKV (Inkomensverklaring) die vóór 17-07-2023 ontvangen zijn en waarvoor een IKV is afgegeven vóór 01-08-2023 zullen nog steeds worden geëerbiedigd volgens de oude voorwaarden.

 

Opslag zelfstandigen 0,30% over de hele lening

 

Als er sprake is van een meeneemregeling en/of een verhoging en het betreft een kort zelfstandige, dan geldt de eerste 10 jaar een opslag van 0,3% over de gehele lening. Alleen in geval van aanvragen ZONDER NHG.
 

· De opslag geldt dus ook voor aanvragen waarbij (uitsluitend) een verhoging wordt gedaan (dus zonder verhuizen/ meenemen van de hypotheek).

· Is de bestaande lening geen NHG en de nieuwe lening wel NHG dan is voor de nieuwe lening geen opslag van toepassing.

· Voor meer informatie kijk op bladzijde 31 en 32 van de acceptatiegids 2023.02

 

ABN AMRO

Huurinkomsten o.b.v. werkelijke lasten

 

Met ruim een miljoen verhuurde panden is ongeveer 1 op de 7 woningen in Nederland onderdeel van de particuliere huursector. Bij een hypotheekaanvraag neemt ABN AMRO de netto huurinkomsten mee als onderdeel van het toetsinkomen. 

Als hypotheeklast gaat ABN AMRO op dit moment uit van een minimale aflosverplichting van 4% en rentekosten van 5%. Vanaf 3 juli 2023 is dit aangepast naar werkelijke hypotheeklasten. Dit houdt het volgende in:
 

·     Bij overige aflosvormen gebruikt u de annuïtaire lasten op basis van het rentetarief, de schuldrest en de resterende looptijd.

·     Bij aflossingsvrije hypotheekdelen gebruikt u voortaan de werkelijke hypotheeklasten op basis van het rentetarief en de schuldrest.

·     Bij alle aflosvormen geldt: is de resterende rentevaste periode korter dan 10 jaar? Dan gebruikt u de AFM-toetsrente, net als bij een reguliere hypotheekaanvraag. 


Om snel en eenvoudig de netto huurinkomsten te berekenen, kunt u het exploitatieoverzicht invullen. 

 

Vista Hypotheken

Meenemen/verhuizen van de hypotheek

 

Het meeverhuizen van de hypotheek is aan de orde van de dag. Vista kent een uitstekende verhuisregeling. Hieronder de kenmerken:
 

·     oude woning verkocht? Dan moet de nieuwe hypotheek binnen 6 maanden na aflossing passeren;

·     oude woning nog niet verkocht? Dan gaat het rentecontract mee naar de nieuwe woning en wordt het rentecontract op de oude woning omgezet naar het 1-jaarstarief;

·     omzetten van NHG naar niet NHG en andersom is toegestaan;

·     verlengen van de looptijd is niet toegestaan;

·     splitsen van het rentecontract bij relatiebreuk is (nog) niet mogelijk.


Ook de Energielabel A rentekorting geldt bij de verhuisregeling.