LNI | Perspectiefverklaring

Bel direct: 038 - 385 71 11

Perspectiefverklaring

30-11-2015

Hoe belangrijk is het dat de perspectiefverklaring door ING wordt geaccepteerd?
Heel belangrijk, omdat de branche nog teveel acceptatienormen hanteren vanuit vast dienstverband. Door te kijken naar inkomenszekerheid in plaats van baanzekerheid kan ING meer aansluiten bij de huidige (en toekomstige) arbeidsmarkt.

Hoe groot is de behoefte bij flexwerkers en uitzendkrachten om een hypotheek te krijgen?
Vaak denken flexwerkers en uitzendkrachten niet eens na over het kopen van een huis omdat ze denken dat het niet haalbaar is, omdat zij geen vast contract hebben. Door consumenten te informeren over de mogelijkheden zal die behoefte alleen maar toenemen.

Wat is de stand van zaken rondom de perspectiefverklaring?
In 2013 zijn Obvion, Randstad en Vereniging Eigen Huis begonnen met een pilot om voor flexwerkers een mogelijkheid te ontwikkelen om door middel van een perspectiefverklaring een hypotheek af te kunnen sluiten. Na de uitbreiding van deze pilot met uitzendbureaus Tempo Team en Yacht, is de pilot nu uitgebreid met andere hypotheekverstrekkers (ABN Amro, Rabobank, Aegon, SNS Bank, Regiobank, BLG, Florius en ING). Tot nu toe zijn 199 perspectiefverklaringen afgegeven en hebben 37 mensen een huis gekocht.

De volgende stap is  een bredere uitrol in de markt en ook andere uitzendorganisaties en hypotheekverstrekkers te betrekken (2016).

Wanneer kunnen ook andere uitzendkrachten (die niet bij Randstad Groep werken) een perspectiefverklaring aanvragen?
Op dit moment is het alleen mogelijk voor medewerkers van de Randstad Groep (Randstad, Yacht en Tempo Team) die minimaal één jaar voor één van deze organisaties werken, om een perspectiefverklaring aan te vragen. Zodra er sprake is van een bredere uitrol in de markt kunnen andere gekwalificeerde uitzendorganisaties ook perspectiefverklaringen afgeven. 

Kunnen alle hypotheekadviseurs gebruik maken van de perspectiefverklaring om een hypotheek bij ING aan te vragen?
Flexwerkers met een perspectiefverklaring kunnen voor advies terecht bij de tussenpersonen die met ING samenwerken of bij de hypotheekadviseurs van ING.

Waar kunnen tussenpersonen terecht met vragen over deze pilot en de perspectiefverklaring?
De tussenpersoon kan contact opnemen met zijn of haar relatiemanager of accountmanager.

Geldt de perspectiefverklaring voor ZZP’ers?
De perspectiefverklaring geldt niet voor ZZP’ers. De perspectiefverklaring is enkel voor uitzendkrachten en flexibele krachten ontwikkeld.

Wat is anders aan de perspectiefverklaring?
De maximale hypotheekberekening wordt normaliter gebaseerd op zogenaamde werkgeversverklaringen. Bij dit soort verklaringen, die worden afgegeven door werkgevers aan medewerkers, ligt de nadruk op de contractvorm en de arbeidshistorie van een medewerker. Onder meer op basis van die verklaring wordt er gekeken of iemand aan zijn hypothecaire verplichtingen zal kunnen voldoen.

Bij de perspectiefverklaring wordt er naast de arbeidshistorie ook gekeken naar de opleiding, de werkervaring, de competenties, de functie en de arbeidsmarktsituatie om na te gaan of iemand ook in de toekomst in eigen welvaart en welzijn kan voorzien. In een steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt is het van belang om iemand te beoordelen op zijn kansen op de arbeidsmarkt, zijn mobiliteit en flexibiliteit.

Welke stappen worden nu binnen Randstad genomen om een perspectiefverklaring af te geven?
Voordat de perspectiefverklaring wordt afgegeven vinden er uitgebreide gesprekken plaats met de flexwerker. Er moet een schriftelijke motivatie en diverse bescheiden worden aangeleverd, waarna deze binnen Randstad worden beoordeeld door verschillende verantwoordelijken. Als de flexwerker de perspectiefverklaring krijgt, kan hij zich wenden tot een tussenpersoon of tot een ING hypotheekadviseur i.v.m. het verkrijgen van een ING hypotheek met of zonder NHG. De hypotheekaanvraag wordt verder hetzelfde behandeld als die van iemand met een werkgeversverklaring met een intentieverklaring.

Welke andere stukken dienen te worden aangeleverd bij het aanvragen van een ING hypotheek (met/zonder NHG) ?
Naast de perspectiefverklaring wordt er door Randstad ook een werkgeversverklaring verstrekt. Naast de perspectiefverklaring en de werkgeversverklaring moet men ook een salarisspecificatie aanleveren.

Randstad Groep verklaart d.m.v. de perspectiefverklaring dat het door de flexwerker genoten inkomen als bestendig kan worden gekwalificeerd.  Hierdoor is het niet meer nodig om te kijken naar het inkomen van de afgelopen drie jaar.

Werkt ING met de Arbeidsmarktscan (ander initiatief gericht op flexwerkers)
Nee, ING werkt vooralsnog niet met de Arbeidsmarktscan.